UZUN VADELÝ ÝSTÝKRARLI ÇALIÞMA

  •  
01

ErdePetrol

>>
Erde Petrol 2012 yýlýnýn 2. çeyreðinde faaliyete Ankara' da baþlamýþ...
02

FaaliyetAlanlarýmýz

2012 yýlýnda Rus devi THK-BP ile baþladýðýmýz madeni yað sektörüne...
03

KurumsalHakkýnda

>>
Erde Petrol kurulduðu bu tarihten itibaren, kurumsal alanda yapmýþ olduðu...

Hedefimiz

Erde Petrol alanýnda deneyimli ve uzman toplam 13 çalýþaný ile müþterilerine hizmet sunmaktadýr. Satýþ ve teknik ekibimiz müþterilerimizin tüm ihtiyaçlarýný ve taleplerini karþýlayabilecek donanýma sahiptir.

Þirketimiz ana prensibi % 100 müþteri memnuniyetini saðlamak, müþterinin beklenti ve taleplerini hýzlý bir þekilde karþýlamaktýr. Bütün bu özellikleri ile sektörde yükselen deðer olan firmamýz kuruluþunda koyduðu hedeflere adým adým yaklaþmaktadýr.
DEVAM

Basýnda Erde

Petroturk
2012 yýlýnýn ilk
çeyreðinde madeni yað alnýnda faaliyete baþlayan Petronas Ankara distribütörü Erde Petrol ileri
Petronas, dünya devlerini yaðlýyor
Petronas Lubricants
markasýnýn Bölge Distrübsütörü Erde Petrol Crown plaza'da düzenlenen tanýtým ileri